بدر الدين عبيد

بدر الدين عبيد

Informazioni personali

Età: 47
Compleanno: 1 ottobre

Lingue

Parlo:

  • arabo | Madrelingua

Sto imparando: