Kimmo Kuruheimo

Kimmo Kuruheimo

Informazioni personali

Età: 47
Compleanno: 6 luglio

Lingue

Parlo:

Sto imparando: